سرور مجازی ایران
سرور مجازی ایران - 1
100,000/mo
 • 1 گیگابایت رم
 • 1 گیگاهرتز سی پی یو
 • 10 گیگ اس اس دی هارد
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
سرور مجازی ایران - 2
120,000/mo
 • 2 گیگابایت رم
 • 2 گیگاهرتز سی پی یو
 • 20 گیگ اس اس دی هارد
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
سرور مجازی ایران - 3
130,000/mo
 • 3 گیگابایت رم
 • 3 گیگاهرتز سی پی یو
 • 30 گیگ اس اس دی هارد
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
سرور مجازی ایران - 4
150,000/mo
 • 4 گیگابایت رم
 • 4 گیگاهرتز سی پی یو
 • 40 گیگ اس اس دی هارد
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
سرور مجازی ایران - 5
170,000/mo
 • 5 گیگابایت رم
 • 5 گیگاهرتز سی پی یو
 • 50 گیگ اس اس دی هارد
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
سرور مجازی ایران - 6
195,000/mo
 • 6 گیگابایت رم
 • 6 گیگاهرتز سی پی یو
 • 60 گیگ اس اس دی هارد
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
سرور مجازی ایران - 7
210,000/mo
 • 7 گیگابایت رم
 • 7 گیگاهرتز سی پی یو
 • 70 گیگ اس اس دی هارد
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
سرور مجازی ایران - 8
235,000/mo
 • 8 گیگابایت رم
 • 8 گیگاهرتز سی پی یو
 • 80 گیگ اس اس دی هارد
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
سرور مجازی ایران - 9
275,000/mo
 • 10 گیگابایت رم
 • 10 گیگاهرتز سی پی یو
 • 100 گیگ اس اس دی هارد
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
سرور مجازی ایران - 10
320,000/mo
 • 12 گیگابایت رم
 • 12 گیگاهرتز سی پی یو
 • 120 گیگ اس اس دی هارد
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
سرور مجازی ایران - 11
360,000/mo
 • 14 گیگابایت رم
 • 14 گیگاهرتز سی پی یو
 • 140 گیگ اس اس دی هارد
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
سرور مجازی ایران - 12
390,000/mo
 • 16 گیگابایت رم
 • 16 گیگاهرتز سی پی یو
 • 160 گیگ اس اس دی هارد
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت