سرور مجازی خارج
سرور مجازی خارج - 1
110,000/mo
 • 1 گیگابایت رم
 • 1 گیگاهرتز سی پی یو
 • 10 گیگ اس اس دی هارد
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
سرور مجازی خارج - 2
130,000/mo
 • 2 گیگابایت رم
 • 2 گیگاهرتز سی پی یو
 • 20 گیگ اس اس دی هارد
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
سرور مجازی خارج - 3
140,000/mo
 • 3 گیگابایت رم
 • 3 گیگاهرتز سی پی یو
 • 30 گیگ اس اس دی هارد
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
سرور مجازی خارج - 4
160,000/mo
 • 4 گیگابایت رم
 • 4 گیگاهرتز سی پی یو
 • 40 گیگ اس اس دی هارد
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
سرور مجازی خارج - 5
180,000/mo
 • 5 گیگابایت رم
 • 5 گیگاهرتز سی پی یو
 • 50 گیگ اس اس دی هارد
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
سرور مجازی خارج - 6
105,000/mo
 • 6 گیگابایت رم
 • 6 گیگاهرتز سی پی یو
 • 60 گیگ اس اس دی هارد
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
سرور مجازی خارج - 7
220,000/mo
 • 7 گیگابایت رم
 • 7 گیگاهرتز سی پی یو
 • 70 گیگ اس اس دی هارد
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
سرور مجازی خارج - 8
245,000/mo
 • 8 گیگابایت رم
 • 8 گیگاهرتز سی پی یو
 • 80 گیگ اس اس دی هارد
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
سرور مجازی خارج - 9
285,000/mo
 • 10 گیگابایت رم
 • 10 گیگاهرتز سی پی یو
 • 100 گیگ اس اس دی هارد
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
سرور مجازی خارج - 10
330,000/mo
 • 12 گیگابایت رم
 • 12 گیگاهرتز سی پی یو
 • 120 گیگ اس اس دی هارد
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
سرور مجازی خارج - 11
370,000/mo
 • 14 گیگابایت رم
 • 14 گیگاهرتز سی پی یو
 • 140 گیگ اس اس دی هارد
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
سرور مجازی خارج - 12
400,000/mo
 • 16 گیگابایت رم
 • 16 گیگاهرتز سی پی یو
 • 160 گیگ اس اس دی هارد
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت