سرور اختصاصی ایران
سرور اختصاصی ایران - 1
از 600,000/mo
 • Xeon E5520 - 2.26 Ghz Cpu
 • 16GB Ram
 • Manual Hdd
 • 1GBit Port
 • 2TB Traffic
 • HW RAID
سرور اختصاصی ایران - 2
از 700,000/mo
 • Xeon E5630 - 2.53 Ghz Cpu
 • 32GB Ram
 • Manual Hdd
 • 1GBit Port
 • 2TB Traffic
 • HW RAID
سرور اختصاصی ایران - 3
از 800,000/mo
 • Xeon E5650 - 2.53 Ghz Cpu
 • 48GB Ram
 • Manual Hdd
 • 1GBit Port
 • 2TB Traffic
 • HW RAID
سرور اختصاصی ایران - 4
از 900,000/mo
 • Xeon E5670 - 2.53 Ghz Cpu
 • 64GB Ram
 • Manual Hdd
 • 1GBit Port
 • 2TB Traffic
 • HW RAID
سرور اختصاصی ایران - 5
از 1,000,000/mo
 • Xeon E5-2609 - 2.40 Ghz Cpu
 • 32GB Ram
 • Manual Hdd
 • 1GBit Port
 • 5TB Traffic
 • HW RAID
سرور اختصاصی ایران - 6
از 1,250,000/mo
 • Xeon E5-2620 - 2.00 Ghz Cpu
 • 48GB Ram
 • Manual Hdd
 • 1GBit Port
 • 5TB Traffic
 • HW RAID
سرور اختصاصی ایران - 7
از 1,500,000/mo
 • Xeon E5-2660 - 2.20 Ghz Cpu
 • 64GB Ram
 • Manual Hdd
 • 1GBit Port
 • 5TB Traffic
 • HW RAID
سرور اختصاصی ایران - 8
از 1,750,000/mo
 • Xeon E5-2670 - 2.60 Ghz Cpu
 • 96GB Ram
 • Manual Hdd
 • 1GBit Port
 • 5TB Traffic
 • HW RAID
سرور اختصاصی ایران - 9
از 2,300,000/mo
 • Xeon E5-2660v2 - 2.20 Ghz Cpu
 • 128GB Ram
 • Manual Hdd
 • 1GBit Port
 • 5TB Traffic
 • HW RAID
سرور اختصاصی ایران - 10
از 2,700,000/mo
 • Xeon E5-2660v2 - 2.20 Ghz Cpu
 • 256GB Ram
 • Manual Hdd
 • 1GBit Port
 • 5TB Traffic
 • HW RAID
سرور اختصاصی ایران - 11
از 4,500,000/mo
 • Xeon E5-2620v3 - 2.40 Ghz Cpu
 • 256GB DDR4 Ram
 • Manual Hdd
 • 1GBit Port
 • 10TB Traffic
 • HW RAID
سرور اختصاصی ایران - 12
از 6,500,000/mo
 • Xeon E5-2620v3 - 2.40 Ghz Cpu
 • 512GB DDR4 Ram
 • Manual Hdd
 • 1GBit Port
 • 10TB Traffic
 • HW RAID