سرور اختصاصی فرانسه
Rise-1
از 988,000/mo
 • Intel Xeon E3-1270v6 CPU
 • 32GB DDR4 RAM
 • 2x2TB Disks
 • SOFT RAID
 • 1 GB PORT
832,000 هزینه تنظیم
Rise-2
از 1,482,000/mo
 • Intel Xeon D-1540 CPU
 • 64GB DDR4 RAM
 • 2x2 TB Disks
 • SOFT RAID
 • 1 GB PORT
1,326,000 هزینه تنظیم
Advance-1
از 1,144,000/mo
 • Intel Xeon-D 2123IT CPU
 • 32GB DDR4 RAM
 • 2x500SSD NVME Disks
 • SOFT RAID
 • 1 GB PORT
Advance-2
از 1,235,000/mo
 • Intel Xeon-E 2136 CPU
 • 32GB DDR4 RAM
 • 2 x 500G SSD NVME Disks
 • SOFT RAID
 • 1 GB PORT
Advance STOR-1
از 1,326,000/mo
 • Intel Xeon-D 1521 CPU
 • 16GB DDR4 RAM
 • 4 × 4TB HDD SATA + 1×500GB SSD NVMe Disks
 • SOFT RAID
 • 1 GB PORT
Advance STOR-2
از 2,379,000/mo
 • Intel Xeon-D 1541 CPU
 • 32GB DDR4 RAM
 • 4×12TB HDD SATA + 2×240GB SSD SATA Disks
 • SOFT RAID
 • 1 GB PORT
EG-16
از 1,209,000/mo
 • Intel Xeon E3-1230v6 CPU
 • 16GB DDR4 RAM
 • 2 x 4TB Disks
 • SOFT RAID
 • 1 GB PORT