سرور اختصاصی آلمان
Ex42
از 615,000/mo
 • Intel Core i7-6700 CPU
 • 64GB RAM
 • 2x4TB HDD Drive
 • 1Gbps PORT
 • 30TB Traffic
705,000 هزینه تنظیم
EX42-NVME
از 615,000/mo
 • Intel Core i7-6700 CPU
 • 64GB RAM
 • 2x512 GB SSD NVME Drive
 • 1Gbps PORT
 • 30TB Traffic
705,000 هزینه تنظیم
EX52
از 975,000/mo
 • Intel Core i7-8700 CPU
 • 64GB RAM
 • 2x8TB HDD Drive
 • 1Gbps PORT
 • 30TB Traffic
1,065,000 هزینه تنظیم
EX52 - NMVE
از 975,000/mo
 • Intel Core i7-8700 CPU
 • 64GB RAM
 • 2x1 SSD NVME Drive
 • 1Gbps PORT
 • 30TB Traffic
1,065,000 هزینه تنظیم
EX51-SSD-GPU
از 1,770,000/mo
 • Intel Core i7-6700 CPU
 • 64GB RAM
 • GeForce® GTX 1080 Graphics Card
 • 2x500GB SSD Drive
 • 1Gbps PORT
 • Unlimited Traffic
SX62
از 1,155,000/mo
 • Intel Xeon E3-1270 V3 CPU
 • 32GB RAM
 • 4x10 TB Drive
 • 1Gbps PORT
 • 30TB Traffic
1,245,000 هزینه تنظیم