خط تلفن ثابت آسیاتک
شماره و خط تلفن ثابت 1 کانال
200,000 به صورت یک بار
  یک شماره و خط تلفن ثابت شهری
  امکان انتخاب کد استان دلخواه
  ✔ پیش شماره ۹۱۰۱xxxx
  ✔ پیش شماره ۹۱۳۰xxxx
  ✔ با کد تمامی استانهای ایران
  ✔ خط تلفن به نام مشتری با مالکیت دایمی
25,000 هزینه تنظیم
شماره و خط تلفن ثابت 4 کانال
200,000 به صورت یک بار
  یک شماره و خط تلفن ثابت شهری
  امکان انتخاب کد استان دلخواه
  ✔ پیش شماره ۹۱۰۱xxxx
  ✔ پیش شماره ۹۱۳۰xxxx
  ✔ با کد تمامی استانهای ایران
  ✔ خط تلفن به نام مشتری با مالکیت دایمی
25,000 هزینه تنظیم
شماره و خط تلفن ثابت 6 کانال
200,000 به صورت یک بار
  یک شماره و خط تلفن ثابت شهری
  امکان انتخاب کد استان دلخواه
  ✔ پیش شماره ۹۱۰۱xxxx
  ✔ پیش شماره ۹۱۳۰xxxx
  ✔ با کد تمامی استانهای ایران
  ✔ خط تلفن به نام مشتری با مالکیت دایمی
25,000 هزینه تنظیم
شماره و خط تلفن ثابت 8 کانال
200,000 به صورت یک بار
  یک شماره و خط تلفن ثابت شهری
  امکان انتخاب کد استان دلخواه
  ✔ پیش شماره ۹۱۰۱xxxx
  ✔ پیش شماره ۹۱۳۰xxxx
  ✔ با کد تمامی استانهای ایران
  ✔ خط تلفن به نام مشتری با مالکیت دایمی
25,000 هزینه تنظیم