خط تلفن ثابت آسیاتک

شماره و خط تلفن ثابت 1 کانال

یک شماره و خط تلفن ثابت شهری
امکان انتخاب کد استان دلخواه
✔ پیش شماره ۹۱۰۱xxxx
✔ پیش شماره ۹۱۳۰xxxx
✔ با کد تمامی استانهای ایران
✔ خط تلفن به نام مشتری با مالکیت دایمی

شماره و خط تلفن ثابت 4 کانال

یک شماره و خط تلفن ثابت شهری
امکان انتخاب کد استان دلخواه
✔ پیش شماره ۹۱۰۱xxxx
✔ پیش شماره ۹۱۳۰xxxx
✔ با کد تمامی استانهای ایران
✔ خط تلفن به نام مشتری با مالکیت دایمی

شماره و خط تلفن ثابت 6 کانال

یک شماره و خط تلفن ثابت شهری
امکان انتخاب کد استان دلخواه
✔ پیش شماره ۹۱۰۱xxxx
✔ پیش شماره ۹۱۳۰xxxx
✔ با کد تمامی استانهای ایران
✔ خط تلفن به نام مشتری با مالکیت دایمی

شماره و خط تلفن ثابت 8 کانال

یک شماره و خط تلفن ثابت شهری
امکان انتخاب کد استان دلخواه
✔ پیش شماره ۹۱۰۱xxxx
✔ پیش شماره ۹۱۳۰xxxx
✔ با کد تمامی استانهای ایران
✔ خط تلفن به نام مشتری با مالکیت دایمی